Regulamin i Przetwarzanie danych osobowych

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące w Serwisie: pyszniegotuj.pl

Wstęp
pyszniegotuj.pl to serwis internetowy za pomocą którego Użytkownicy uzyskają bezpłatny dostęp do zasobów Serwisu i będą mogli korzystać z oferowanych w Serwisie narzędzi. Pełna treść regulaminu znajduje się poniżej.

Definicje
Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie, chyba że z jego treści wynika co innego:
Regulamin – niniejszy regulamin;

Administrator – MPM agd S.A., ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240;

Serwis – prowadzony przez Administratora serwis internetowy dostępny pod adresem: pyszniegotuj.pl;

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 1
Zasady korzystania z Serwisu

 1. KażdKażda osoba odwiedzająca Serwis zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu. Wszelkie działania podejmowane w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego.
 2. Administrator udostępnia Użytkownikom dostęp do treści Serwisu internetowego pyszniegotuj.pl, tj. świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Usługodawcą w rozumieniu przedmiotowej ustawy jest Administrator.
 3. Do korzystania z Serwisu wymagane jest: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wywoływanie i przeglądanie na ekranie komputera lub innego urządzenia elektronicznego stron www oraz obsługująca język programowania JavaScript, a ponadto akceptująca pliki typu cookies i obsługująca szyfrowane połączenia SSL.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego elementów stanowią przedmiot praw Administratora, natomiast wszelkie materiały lub ich elementy, w tym teksty, grafika, układ i kompozycja elementów (tzw. layout), znaki towarowe, fotografie, materiały audio-video, aplikacje oraz inne oprogramowanie i inne informacje i elementy chronione prawem dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw Administratora. Każde ich niezgodne z prawem wykorzystanie jest zabronione i może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lub karną. Oznacza to w szczególności zakaz kopiowania, modyfikowania, zwielokrotniania, rozpowszechniania w jakiejkolwiek postaci takich materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez prawo. Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z poszczególnych materiałów dostępnych w ramach Serwisu można uzyskać pod adresem e-mail: marketing@mpm.pl.
 5. Ilekroć w Regulaminie przewidziano składanie jakichkolwiek oświadczeń przy pomocy narzędzi udostępnianych przez Administratora w ramach Serwisu, wszelkie oświadczenia złożone w ten sposób uważa się za złożone z chwilą skorzystania przez Użytkownika lub innej osoby korzystającej z Serwisu z odpowiedniego narzędzia, bez względu na to kiedy oświadczenie to doszło do jego adresata w taki sposób, że mógł się on z nim zapoznać. Użytkownik lub inna osoba korzystająca z Serwisu może skontaktować się z Administratorem w celu ustalenia, czy składane przez niego oświadczenie lub oświadczenie składane w jego imieniu przez innego Użytkownika zostało złożone.
 6. Regulamin jest udostępniany osobom korzystającym z Serwisu nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres e-mail wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania poprawiania danych osobowych oraz inne wskazane w § 5. Spółka przy przetwarzaniu danych Użytkowników stosuje się do wymogów przewidzianych w:
  – Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  – Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 2
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Użytkowników związane z korzystaniem z Serwisu.
 2. Administrator nie gwarantuje, że dane udostępnione przez Użytkowników odnośnie ich tożsamości są prawdziwe.
 3. Serwis i wszystkie świadczone w jego ramach usługi są udostępnione w stanie takim w jakim się znajdują. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się ze sposobem funkcjonowania Serwisu i akceptuje go w tej formie w jakiej się znajduje. Nie wyłącza to uprawnienia Administratora do wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, w tym takich, których celem jest usprawnienie funkcjonowania Serwisu i świadczonych w jego ramach usług.
 4. Administrator może prezentować w Serwisie linki, materiały, prezentacje i inne treści zawierające odesłania do ofert i usług podmiotów trzecich lub może umożliwić Użytkownikom dostęp za pośrednictwem Serwisu do usług świadczonych przez podmioty trzecie. Treści i usługi takie nie stanowią elementu usług świadczonych przez Administratora, a zasady korzystania z nich określają odpowiednie podmioty trzecie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za warunki i skutki korzystania z takich treści przez Użytkowników, ani za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za treść witryn internetowych do których kierują umieszczone w ramach Serwisu linki.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę danych Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej lub świadomej winy Użytkownika.
 6. W najszerszym zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje wyłączona, chyba że szkoda została wyrządzona z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora.
 7. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Administratora za szkodę rzeczywistą wyrządzoną Użytkownikowi oraz utracone przez Użytkownika korzyści zostaje ograniczona w następujący sposób:
  – Administrator odpowiada jedynie w razie stwierdzenia winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa;
  – Całkowita odpowiedzialność Administratora względem Użytkownika jest ograniczona do kwoty 1 000,00 zł.

8. Użytkownik ponosi wobec Administratora pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe
lub związane z naruszeniem przez niego prawa, Regulaminu, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego lub praw osób trzecich, w tym w szczególności za szkody związane z nieprawdziwością, niedokładnością lub niepełnością jakichkolwiek z oświadczeń Użytkownika.

§ 3
Kontakt i reklamacje

 1. Operator udostępnia Użytkownikowi adres poczty e-mail: marketing@mpm.pl przeznaczony do kontaktów z nim na który Użytkownik może kierować wszelkie zapytania, sugestie, reklamacje, uwagi i informacje.
 2. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu winny być zgłaszane na adres poczty e- mail: marketing@mpm.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi są realizowane przez Administratora niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres poczty e-mail i nazwę Użytkownika.
 5. Administrator może zwrócić się do składającego reklamację, jeżeli wskazane w niej dane lub informacje wymagają uzupełnienia.
 6. Administrator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci z zastrzeżeniem, że Administrator może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 7. Odpowiedź na reklamację (pisemna lub e-mail) zostanie wysłana na adres korespondencji Administratora lub adres poczty e-mail składającego reklamację lub na adres poczty e-mail przypisany do konta danego Użytkownika.
 8. Postanowienia niniejszego punktu pozostają bez uszczerbku dla uprawnień Użytkowników (w tym w szczególności Użytkowników będących konsumentami) wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 4
Zmiany Regulaminu

 1. W razie wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym fakcie Użytkowników za pomocą publikacji zmian na stronie internetowej Serwisu oraz wiadomości e-mail o zmianie Regulaminu.
 2. Zmiana danych Administratora lub danych kontaktowych nie wymaga stosowania procedury opisanej w niniejszym paragrafie – Administrator jest jednak zobowiązany powiadomić Użytkowników o takich zmianach.

§ 5
Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest MPM agd S.A. z siedzibą w Milanówku, ul. Brzozowa 3, 05-822 Milanówek, KRS: 0000399132, REGON: 145840911, NIP: 5291798240.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Pana Łukasza Grabowskiego, z którym można się kontaktować pod adresem poczty e-mail: iod@mpm.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
  – odpowiedzi na Państwa pytania kierowane do przedstawicieli MPM;
  – prowadzenia konta;
  – rozpatrywania reklamacji.
 1. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO.
 2. Na potrzeby odpowiedzi na zapytanie przetwarzane są dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail oraz numeru telefonu.
 3. Na potrzeby utworzenia oraz prowadzenia konta przetwarzane są następujące kategorie danych: imię, nazwisko, adres poczty e-mail.
 4. Na potrzeby umieszczenia przepisu w Serwisie, w ramach prowadzonego konta (za dobrowolną zgodą, udzieloną poprzez przesłanie formularza przepisu – kliknięcie przycisku „wyślij”) przetwarzane są następujące kategorie danych: imię oraz pierwsza litera nazwiska.
  W trakcie weryfikacji formularza przepisu, Serwis zastrzega sobie prawo do pseudonimizacji danych do postaci imienia oraz pierwszej litery nazwiska – nawet w przypadku przesłania formularza uzupełnionego pełnym nazwiskiem.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przekazania odpowiedzi na Państwa zapytanie, a po tym okresie przez okres 1 roku.
 6. Administrator zastrzega, że konto zostanie usunięte w przypadku braku jakiejkolwiek aktywności związanej z kontem przez nieprzerwany okres 5 lat. Dane nie zostaną jednak usunięte w takim zakresie:
  – w jakim konieczność ich dalszego przetwarzania przewidują przepisy obowiązującego prawa;
  – w jakim ich dalsze przetwarzanie wynika z odrębnych umów, regulaminów lub oświadczeń zawartych, zaakceptowanych lub złożonych przez Użytkownika.
 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany powyżej (pkt 8 oraz 9), jeżeli będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Administrator nie pobiera danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie dane udostępnione przez Użytkownika.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów trzecich ani do państw trzecich.
 1. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
  – uzyskania informacji na temat przetwarzania danych (w tymo kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych);
  – żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych;
  – żądania usunięcia danych – poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  – żądania ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie;
  – przenoszenia danych – poprzez otrzymanie w formacie umożliwiającym przekazanie wybranemu przez Użytkownika podmiotowi trzeciemu;
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  – złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 2. Dane nie będą podlegały procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym procesom profilowania.

§ 6
Pliki Cookies

 1. Podczas przeglądania Serwisu używane są pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika w związku z korzystaniem z niniejszej strony internetowej – ich stosowanie ma na celu poprawne działanie Serwisu.
 2. Pliki pozwalają: zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika, dostosować Serwis indywidualnie do jego potrzeb.
 3. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 4. Stosowane w ramach Serwisu pliki cookies są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń poprzez pliki cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne: przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są po ukończeniu sesji trwale usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
  2. trwałe: przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia.
 6. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe (w szczególności sieć Google) do wyświetlenia reklam dopasowanych do preferencji Użytkownika. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się w sieci lub czasie korzystania ze strony internetowej.
 7. Aby przeglądać i edytować informacje o  preferencjach gromadzonych przez sieć reklamową Google można skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej można samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez cookies do urządzenia. Ustawienia można zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 2. Ilekroć w Regulaminie przewidziano możliwość lub obowiązek skontaktowania się Użytkownika z Administratorem, kontakt taki powinien nastąpić przy użyciu poczty elektronicznej (chyba że co innego wynika z Regulaminu) na adres e-mail: marketing@mpm.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
Cenimy państwa prywatność
Ustawienia ciastek
Do poprawnego działania naszej strony niezbędne są niektóre pliki cookies. Zachęcamy również do wyrażenia zgody na użycie plików cookie narzędzi analitycznych. Dzięki nim możemy nieustannie ulepszać stronę. Więcej informacji znajdą państwo w Polityce Prywatności. Więcej.
Dostosuj Tylko wymagane Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek
Dostosuj zgody
„Niezbędne” pliki cookie są wymagane dla działania strony. Zgoda na pozostałe kategorie, pomoże nam ulepszać działanie serwisu. Firmy trzecie, np.: Google, również zapisują pliki cookie. Więcej informacji: użycie danych oraz prywatność. Pliki cookie Google dla zalogowanych użytkowników.
Niezbędne pliki cookies są konieczne do prawidłowego działania witryny.
Przechowują dane narzędzi analitycznych, np.: Google Analytics.
Przechowują dane związane z działaniem reklam.
Umożliwia wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami.

Brak plików cookies.

Umożliwia wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Brak plików cookies.

Zapisz ustawienia Akceptuj wszystko
Ustawienia ciastek